Διαχείριση

 

Το μενού Διαχείριση περιλαμβάνει τα παρακάτω υπομενού.

 

·         Διαχείριση Προϊόντων

·         Κινήσεις Αποθήκης

·         Κινήσεις Αγορών

·         Απογραφή Προϊόντων

·         Κουμπιά Εύκολης Πώλησης

·         Διαχείριση Προμηθευτών

·         Διαχείριση Χρηστών

 


 

Διαχείριση Προϊόντων

 

Το παράθυρο της Διαχείρισης Προϊόντων φαίνεται παρακάτω.

 

 

Κάνοντας κλικ σε ένα προϊόν ανοίγει το παράθυρο στοιχείων είδους.

 

 

 

 

 


Τα πεδία Barcode και Κωδικός είναι προαιρετικά. Δεν επιτρέπεται δύο είδη να μοιράζονται το ίδιο barcode. Αντίθετα επιτρέπεται να μοιράζονται τον ίδιο κωδικό.

 

Το πεδίο Απόθεμα είναι ενεργό μόνο κατά την εισαγωγή νέου προϊόντος. Για να αλλάξετε το απόθεμα ενός είδους πρέπει να κάνετε μια νέα Κίνηση Αποθήκης ή μια Κίνηση Απογραφής (ο τρόπος περιγράφεται παρακάτω).

 

Στην τιμή του πεδίου Τιμή Αγοράς δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, ενώ αντίθετα η τιμή του πεδίου Τιμή Πώλησης περιλαμβάνει ΦΠΑ. Η ένδειξη Ποσοστού Κέρδους υπολογίζεται με βάση την τιμή αγοράς, την τιμή πώλησης, και την κατηγορία ΦΠΑ του είδους.

 

Το πεδίο Παρατηρήσεις είναι προαιρετικό.

 

Το πεδίο Ενεργό είναι πληροφοριακό. Δεν εμποδίζει την καταχώρηση αγορών ή πωλήσεων για το συγκεκριμένο προϊόν.

 

Η Διαγραφή επιτρέπεται μόνο για τα προϊόντα που δεν έχουν αγορές ή πωλήσεις.

 

Η Καρτέλα Κινήσεων Είδους εμφανίζει αναλυτικά όλες τις κινήσεις του είδους, και το απόθεμα μετά από κάθε κίνηση.

 


Κινήσεις Αποθήκης

 

Το παράθυρο των Κινήσεων Αποθήκης φαίνεται παρακάτω.

 

 

Από το παράθυρο αυτό μπορούν να καταχωρηθούν διορθωτικές κινήσεις ειδών που δεν αφορούν αγορές και πωλήσεις, για την ενημέρωση του αποθέματος στην αποθήκη.

 

Το πεδίο Παρατηρήσεις είναι προαιρετικό.


Κινήσεις Αγορών

 

Από το παράθυρο Διαχείρισης Παραστατικών Αγορών καταχωρούνται οι αγορές και οι πληρωμές προς προμηθευτές. Το παράθυρο φαίνεται παρακάτω.

 

 

 

 

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση στα παραστατικά με βάση την ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών ή την ημερομηνία που καταχωρήθηκαν.

 

 

Επιπλέον μπορεί να γίνει αναζήτηση και με βάση τον προμηθευτή.

 

 

Το παράθυρο καταχώρησης νέου παραστατικού αγοράς φαίνεται παρακάτω:

 

Τα παράθυρα καταχώρησης νέας κίνησης χρέωσης και πίστωσης είναι παρόμοια μεταξύ τους.

 

 


Απογραφή Προϊόντων

 

Η καταγραφή των αποθεμάτων της αποθήκης γίνεται από το παράθυρο της Απογραφής Προϊόντων που φαίνεται παρακάτω.

 

 

Παράλληλα με την απογραφή των αποθεμάτων μπορείτε να αλλάξετε και τις τιμές πώλησης των απογραφόμενων προϊόντων. Μπορείτε να κάνετε απογραφή είτε μέρους είτε του συνόλου των ειδών της αποθήκης. Μπορείτε να κάνετε απογραφή όσο συχνά θέλετε.


Κουμπιά Εύκολης Πώλησης

 

Το παράθυρο διαχείρισης των Κουμπιών Εύκολης Πώλησης φαίνεται παρακάτω.

 

 

Αρχικά εμφανίζονται τα μενού της κάθε καρτέλας. Κάθε καρτέλα έχει χώρο για 20 μενού, και κάθε μενού έχει 19 θέσεις για προϊόντα.

 

Ξεκινήστε γράφοντας το όνομα του μενού. Αυτομάτως ενεργοποιείται το κουμπί ΠΡΟΪΟΝΤΑ που βρίσκεται ακριβώς από κάτω. Το κουμπί αυτό εμφανίζει τα προϊόντα του συγκεκριμένου μενού.

 

 

Το όνομα του κουμπιού είναι αρχικά το ίδιο με το όνομα του προϊόντος, αλλά μπορείτε να το αλλάξετε. Η καταχώρηση των κουμπιών γίνεται αυτόματα, με εξαίρεση το barcode που αν το γράψετε με το χέρι πρέπει να πατήσετε Enter.

 

Τα Κουμπιά Εύκολης Πώλησης είναι κοινά για όλους τους χρήστες ενός τερματικού. Κάθε αλλαγή στις ρυθμίσεις των κουμπιών επηρεάζει όλους τους χρηστες του τερματικού.


Διαχείριση προμηθευτών

 

Το παράθυρο διαχείρισης των Προμηθευτών φαίνεται παρακάτω.

 

 

Αρχικά εμφανίζονται στο πλέγμα όλοι οι προμηθευτές, ταξινομημένοι κατά επωνυμία. Για τον εντοπισμό ενός συγκεκριμένου προμηθευτή μπορεί να γίνει αναζήτηση με βάση τα πεδία Κωδικός, Επωνυμία, ΑΦΜ, Διεύθυνση, Περιοχή, Τηλέφωνο1, Τηλέφωνο2, Fax, Email1 και Email2.

 

Κάνοντας κλικ σε έναν προμηθευτή ανοίγει το παράθυρο στοιχείων προμηθευτή.

 

Το πεδίο Κωδικός είναι προαιρετικό. Δεν επιτρέπεται δύο προμηθευτές να μοιράζονται τον ίδιο κωδικό.

 

Το πεδίο ΑΦΜ είναι υποχρεωτικό. Δεν επιτρέπεται δύο προμηθευτές να μοιράζονται το ίδιο ΑΦΜ.

 

Το πεδίο Υπόλοιπο είναι ενεργό μόνο κατά την εισαγωγή νέου προμηθευτή. Για να αλλάξετε το υπόλοιπο ενός προμηθευτή πρέπει να κάνετε μια νέα Κίνηση Χρέωσης ή Πληρωμής από τις Κινήσεις Αγορών.

 

Το πεδίο Παρατηρήσεις είναι προαιρετικό.

 

Η Διαγραφή επιτρέπεται μόνο για τους προμηθευτές που δεν έχουν παραστατικά αγοράς.

 

Η Καρτέλα προμηθευτή εμφανίζει αναλυτικά όλες τις κινήσεις του προμηθευτή, και το υπόλοιπο μετά από κάθε κίνηση.

 


 

Διαχείριση Χρηστών

 

Το παράθυρο της Διαχείρισης Χρηστών φαίνεται παρακάτω.

 

 

Στην παρούσα έκδοση της εφαρμογής δεν είναι δυνατή η εισαγωγή και η διαγραφή χρηστών. Επιτρέπεται μόνο η αλλαγή ονόματος και επωνύμου του προεγκατεστημένου χρήστη.

 

 

Συνέχεια:

Για να μάθετε περισσότερα για τις Αναφορές της εφαρμογής πατήστε εδώ.